Almänna bestämmelser för Service & Kalibrering

Här nedan följer de allmänna bestämmelser/riktlinjer som gäller för Service och Kalibrering vilket utförs av Mitutoyo Scandinavia AB´s kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet avgör i samråd med kunden vilka åtgärder som ska utföras på varje mätdon.

Ackrediterad kalibrering

Ackrediterad kalibrering innebär att kalibreringen är utförd vid ett laboratorium där den tekniska utrustningens prestanda och kalibrering, personalens kompetens och verksamheten i övrigt har genomgått prövning i enlighet med internationella standarder och bedöms uppfylla kraven i SS-EN IS0/IEC 17025.

Beslutsregel

I de fall Mitutoyo rapporterar en försäkran om överensstämmelse med specifikation så tillämpas beslutsregeln TL=AL (ingen hänsyn tagen till mätosäkerheten). Detta ger upp till 50% risk att mätpunkter nära toleransgränsen kan falla utanför toleransgränsen.

TL = Toleransgräns, AL = Acceptansgräns

Justering

Med justering menas en åtgärd i avsikt att bringa ett mätdons funktion och systematiska felbidrag till för användningen passande nivå. Önskas uppmätning före justering skall det meddelas av kunden.

Kalibrering

Med kalibrering menas att sambandet mellan ett mätdons visning och motsvarande kända värden på en  normal fastställes. Det är mätdonens mätande egenskaper som kalibreras och alla mätvärden dokumenteras. Alla kalibreringsvärden är spårbara antingen de mäts upp inom ackrediteringens ram eller ej. Mätpunkterna bestäms i huvudsak med baktanke att nå tillräckligt låg mätosäkerhet, och att täcka så stor del av mätområdet som möjligt. Om kunden önskar andra mätpunkter påverkar det priset. En allmän funktionskontroll ingår också.

Kalibreringsbevis

Mitutoyo Scandinavia AB´s kalibrerings-laboratorium, utfärdar kalibreringsbevis som följer internationella kvalitetsstandarder. Kalibreringsbeviset innehåller uppgifter som kundens namn, kalibreringsobjektets identitet, kalibrerings förutsättning, kalibreringsmetod, spårbarhet och resultat med uppgift om total mätosäkerhet.

Mätosäkerhet

Den totala mätosäkerheten beräknas enligt EA-4/02. I mätosäkerheten ingår mätosäkerheter från använda normaler, mätmetod och standardavvikelsen i den utförda mätserien. Kalibreringsobjektets osäkerhet ingår.

Reparation

Åtgärd som genomförs för att återställa ett mätdon i användbart skick. Reparationer görs bara på mätdon tillverkade av Mitutoyo. Övriga märken hänvisas till tillverkaren. Tillsammans med kunden avgörs om mätdonet ska repareras eller kasseras. Alla reparationer debiteras separat enligt gällande prislista.

Rengöring

För de mätdon som kräver extra rengöring, dvs. mätdon som ej är i skick för kalibrering, debiteras en rengöringskostnad på 100:- per rengöring.

Sekretess och opartiskhet

Gällande sekretess och opartiskhet så har Mitutoyo tagit fram Etisk beteendekodex som alla servicetekniker tagit del av och signerat. Mitutoyo betraktar all information från sina uppdragsgivare som konfidentiell information och lämnas inte ut till tredje part. Ev. undantag från texten ovan beskrivs i laboratoriets kvalitetsmanual.

Spårbarhet

Mätningarna har spårbarhet till nationella och internationella normaler och är spårbara till meterdefinitionen genom regelbunden kalibrering av mätutrustningen.